2010.09.04@Terra

2010.09.04@Terra
Photo by Takashi Hoshino